Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Maslow-féle értékpiramis,
keresztyén többlettel

Olvasandó: János evangéliuma 6,35-51.
A lap alján a részlet elolvasható

„Én vagyok az életnek kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (6,35.)
Mennyei kenyeret „rágunk”…

 

Különös ez a történet. Az 5 ezer ember megvendégelésével indul, és a mennyei kenyérrel fejeződik be.
Ezért jó úgy olvasni mind a 71 verset, az egész fejezetet, hogy a mennyei kenyér jó ízét megérezzük!
Hármas üzenete van ennek az igének:

  • 1.) A kenyér jó dolog
  • 2.) De van ennél jobb dolog, a mennyei kenyér
  • 3.) Lehet ezzel élni. Ez maga a hívő élet, sőt, az örök élet!

 

Induljunk onnan, hogy a kenyér jó dolog. A több kenyér még jobb. Testi életünk alapja a földi kenyér.
Van, aki itt meg is áll. Az emberek nagyobb része itt meg is reked.

Ezt a nagy kenyérigényt Jézus is figyelembe vette, hiszen így indul a 6. fejezet: Jézus 5 ezer embernek ad kenyeret.
És hogy végződik a történet? 6,15.- Jézust el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék!

Tudjuk a pszichológiából, ahogyan Maslow 1970-ben leírta, hogy nálunk, embereknél –sokakban ez nem is tudatos–, van egy ún. értékpiramis.

Ennek a legalsó lépcsője: a biológiai szükségletek: ÉHSÉG, szomjúság. –A biológiai élet biztosítása.

A következő a BIZTONSÁG.

A harmadik a SZERETET, hogy befogadjanak
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének… gondolata

A negyedik: megbecsüljenek, ELISMERJENEK 

Ötödik: TUDNI, érteni, megismerni vmit

Hatodik: A rend, a SZÉPSÉG igénye

Hetedik: Az önkiteljesités szükséglete, megvalósulása, Isten világa (ÖRÖK ÉLET)

Jézus nem marad meg a legalsó szintnél. Jézus tudja, hogy a nép minőségi kenyeret akar.  Mannát.

Jézus módosít: Nem Mózes adta, hanem Isten. A manna csak jelképe volt a lelki kenyérnek.
Jézus tanította a Mindennapi kenyeret, de azt is mondja, Nemcsak kenyérrel él az ember. Az ember akkor igazán ember, ha nem csupán földi kenyérrel él.

Jézus itt kenyeret mond, élet kenyerét, de itt a zoé (görög) szó áll, az örök élet kenyere Jézus!

A zsidók hallgatták Jézust, de nem hallották, mit mond.

Isten tudott asztalt teríteni a zsidóknak 40 éven keresztül a pusztában.

Mi, mivel táplálkozunk?

Mit olvasunk?

Mit fogadunk be a lelkünkbe?

Mi az, ami hat ránk?

-Egy bizonyos, hogy  lelki táplálék nélkül nincs örök élet!

A nép ezt mondja: Add nekünk ezt a kenyeret.
Jézus meglepően válaszol: A kenyér én vagyok! Aki hozzám jön meg nem éhezik, meg nem szomjazik.

Azt a kenyeret, amit Jézus ad, meg kell rágni, -ez a görög szó áll itt.-

Enni lehet úgyis, hogy nem figyelek oda, csak nyelek. A rágás már tudatos munka!

Ha Jézust vesszük, „rágjuk”, esszük, megtelünk Jézussal.
Nekünk Jézusban kell gazdagnak lennünk.

Ő a mennyei kenyér. Vele táplálkozzunk naponta.

Különös fogyás látható itt: előbb, még van 5 ezer ember, akik királlyá akarják Jézust tenni.

A végén csak 12 marad, de abból 1, Júdás, az is áruló!
A mennyei kenyérre már csak kevesen kíváncsiak. Ma is így van.
Enni nemcsak vasárnap kell, hanem minden nap.

-Ez a világ azt sugallja, naponta: Fő, hogy kenyér legyen.!

Mi vágyjunk többre: a mennyei kenyérre, igére, Jézusra.

Ő megmarad az örök életben is!

Maslow piramis

 

 

 

János 6,35-51:

Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, még sem hisztek.
Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, a ki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem.
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem.
Az pedig az Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámaszszam azt az utolsó napon.
Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.
Zúgolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá: Én vagyok az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá.
És mondának: Nem ez-é Jézus, a József fia, a kinek mi ismerjük atyját és anyját? mimódon mondja hát ez, hogy: A mennyből szállottam alá?
Felele azért Jézus és monda nékik: Ne zúgolódjatok egymás között!
Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.
Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.
Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, a ki Istentől van, az látta az Atyát.
Bizony, bizony mondom néktek: A ki én bennem hisz, örök élete van annak.
Én vagyok az életnek kenyere.
A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak.
Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.
Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért.

www.000webhost.com